1. Home
 2. Kosten ziekenhuiszorg
 3. Algemene betalingsvoorwaarden
Algemene betalingsvoorwaarden Maasziekenhuis Pantein

Algemene betalingsvoorwaarden

 1. In deze algemene betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  a) Maasziekenhuis Pantein: Maasziekenhuis Pantein, gevestigd te Beugen.
  b) Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee het Maasziekenhuis Pantein een overeenkomst aangaat.
 2. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Maasziekenhuis Pantein en de wederpartij voor zover zij betrekking hebben op ziekenhuisopname en/of (poli)klinische behandeling, het leveren van goederen aan de wederpartij (waaronder het leveren van genees- en verbandmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en dergelijke), het verrichtingen van diensten aan de wederpartij en in het algemeen al hetgeen door of namens het Maasziekenhuis Pantein wordt verricht of wordt vertrekt en wordt berekend aan de wederpartij.
 3. Van de betalingsvoorwaarden afwijkende (algemene) voorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze algemene betalingsvoorwaarden dient door partijen vooraf expliciet en schriftelijk te worden overeengekomen.
 4. Op alle tussen het Maasziekenhuis Pantein en de wederpartij gesloten overeenkomsten als voornoemd is Nederlands recht van toepassing.
 5. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen.
 6. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk op het op de factuur vermelde financiële correspondentieadres van het Maasziekenhuis Pantein kenbaar te worden gemaakt.
 7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het overschrijden van de betalingstermijn maant het Maasziekenhuis Pantein aan, door het sturen van een eerste herinnering, waarna de wederpartij een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als de wederpartij na de eerste herinnering niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft dit de volgende gevolgen:
  a) alle openstaande vorderingen van het Maasziekenhuis Pantein op de wederpartij worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen en afspraken, onmiddellijk opeisbaar.
  b) de wederpartij ontvangt een 14 dagen brief waarin hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen te voldoen door binnen één week te betalen. De wederpartij wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen worden gegeven.
 9. De door de wederpartij opgegeven adresgegevens en woonplaats worden als correct beschouwd totdat de wederpartij een wijziging hiervan schriftelijk doorgeeft aan het Maasziekenhuis.
 10. De gegevens van belang zijnde voor de invordering mogen worden verstrekt aan de instantie die belast is met de invordering.
 11. Het Maasziekenhuis Pantein is in gevallen waarin daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.
 12. Indien de wederpartij de door het Maasziekenhuis Pantein gezonden factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn van 28 dagen heeft voldaan, raakt de wederpartij, zonder dat daarvoor enige herinnering of ingebrekestelling is vereist, na het verstrijken van die betalingstermijn in verzuim en is de wederpartij over het achterstallige bedrag, direct opeisbaar, aan het Maasziekenhuis Pantein verschuldigd:
  - de wettelijke rente is vanaf de vervaldatum der factuur (de factuurdatum vermeerderd met 28 dagen) over het factuurbedrag.
  - alle kosten, zowel gerechtelijke (met inbegrip van juridische bijstand) als buitengerechtelijke, die het Maasziekenhuis Pantein ter incassering van haar vordering moet maken, waaronder begrepen:
  - administratiekosten.
  - buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten.
 13. Het Maasziekenhuis Pantein behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor verpleging en/of behandeling te wijzigen, echter uitsluitend overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig andere daartoe wettelijk aangewezen orgaan.
 14. Een beroep op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering door het Maasziekenhuis Pantein op goede gronden wordt bestreden.
 15. Het Maasziekenhuis Pantein behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van een tijdige betaling de factuur te verrekenen met een eventuele opeisbare schuld.
 16. Geschillen die voortvloeien uit met het Maasziekenhuis Pantein gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. Ten aanzien van wederpartij geldt dat zij binnen een maand nadat het Maasziekenhuis Pantein zich schriftelijk op voornoemd beding heeft beroepen voor beslechting van het geschil door de rechter van hun woonplaats mogen kiezen.