Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Wegwijzer bij ingrepen onder lokale verdoving
Patiëntenfolder

Wegwijzer bij ingrepen onder lokale verdoving

In overleg met uw behandelend arts heeft u afgesproken dat u enkele uren wordt opgenomen op verpleegafdeling B2 van Maasziekenhuis Pantein voor een behandeling of operatieve ingreep. Deze folder geeft u informatie waarmee u zich op de opname kunt voorbereiden.

Een kortdurende opname houdt in dat u op de geplande datum naar het ziekenhuis komt, de behandeling of operatie ondergaat en bij geen bijzonderheden weer naar huis mag.

Voorbereiding op de opname

Identificatieplicht

Bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet u, als patiënt, een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Dit geldt ook voor kinderen.

In deze documenten staat het Burger Service Nummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer wordt gebruikt om persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen en het maakt het declareren van de zorgkosten eenvoudiger.

Wijziging gegevens

Het is belangrijk dat wij de juiste persoonsgegevens van u hebben. Heeft u een nieuw paspoort of identiteitsbewijs? Bent u verhuisd of zijn er andere persoonsgegevens veranderd? Geeft u dit dan door bij de registratiebalie in het ziekenhuis (route 023). U kunt ook bellen met de registratiebalie. Het telefoonnummer is 0485-84 50 00.

Vaccinaties

Het is belangrijk dat er een bepaalde tijd zit tussen een vaccinatie en de ingreep. Hierbij geldt dat vaccinatie mogelijk is tot twee weken voor de ingreep. Na de ingreep is vaccinatie op zijn vroegst mogelijk één week ná de operatie, mits u koortsvrij bent.

Opnamedatum

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor opname in Maasziekenhuis Pantein ontvangt u een e-mail of brief met informatie over de geplande operatiedatum. Voor een aantal ingrepen krijgt u direct de operatiedatum van de medewerkers van het Opnamebureau mee.

Om te horen hoe laat u op de dag van opname verwacht wordt in het ziekenhuis, kunt u de dag hiervoor tussen 14.00 en 16.00 uur bellen met het Opnamebureau op telefoonnummer 0485-84 57 10. Is de dag voor de opname een zondag of een feestdag, belt u dan op de laatste werkdag hiervoor. Bijvoorbeeld: wordt u op een maandag geopereerd, dan belt u op vrijdag.

Bent u ziek of verhinderd?

Mocht u op de geplande opnamedatum verhinderd zijn, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Opnamebureau, telefoonnummer 0485-84 57 10. Als u door ziekte niet opgenomen kunt worden, neemt u dan ook contact op. Er wordt met uw behandelend arts overlegd en mogelijk wordt de opnamedatum verschoven.

Helaas kan het soms voorkomen dat door onverwachte omstandigheden zoals een spoedopname, uw opname niet kan doorgaan. Uiteraard nemen wij dan zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u in een buitenlands ziekenhuis gelegen?

In het Maasziekenhuis Pantein proberen wij het optreden van infecties bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. Verbleef u minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis, dan bestaat de kans dat u de ziekenhuisbacterie MRSA bij u draagt. Ook als u beroepsmatig in contact komt met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens of woonachtig bent op een varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikenbedrijf, kunt u drager zijn van de MRSA-bacterie.

Meestal merkt u hier niets van. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek, maar deze bacterie kan een bedreiging vormen voor andere patiënten. Vertel het daarom aan uw arts of verpleegkundige als een van de bovenstaande situaties van toepassing is. U wordt dan, indien mogelijk, nog ruim voor de opnamedatum, onderzocht op aanwezigheid van MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan kunt u hiervoor behandeld worden.

Hygiëne bij hoesten en niezen

Tijdens hoesten en niezen kunnen bacteriën en virussen worden overgedragen van de ene op de andere persoon. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u, als patiënt of bezoeker van het Maasziekenhuis, zichzelf en anderen beschermt:

 • Hoest en nies met een afgewend gezicht.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek of elleboogplooi.
 • Gooi de zakdoek na één keer gebruik weg.
 • Was de handen met water en zeep na het hoesten en niezen, na toiletgebruik en voor het eten.
 • Kom niet met de (gewassen) handen aan een wond.

Toestemming voor het delen van medicatiegegevens

Wij vragen u om bij de thuisapotheek toestemming te geven om uw medicatiegegevens met ons te delen. Dit kunt u ook online regelen via www.volgjezorg.nl

Als u (nog) geen toestemming heeft gegeven om uw medicatiegegevens te delen, verzoeken wij u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. U kunt een AMO laten uitprinten door uw thuisapotheek of de apotheek van de instelling waar u verblijft.

Als u bij de trombosedienst onder behandeling bent, vragen wij u het doseringsschema van de trombosedienst mee te nemen.

Contactpersoon

De informatie over uw gezondheid is persoonlijk. Deze informatie wordt alleen aan u of een door u aangewezen contactpersoon gegeven. Wij verzoeken u om de naam en het telefoonnummer van één contactpersoon door te geven aan de verpleegkundige.

Voorbereiding thuis

 • Uw behandelend arts of de spreekuurassistente vertelt u welke voorbereidingen en instructies voor u van toepassing zijn. Soms is het nodig enkele dagen of de dag voor de opname bepaalde medicijnen niet meer te gebruiken.
 • Op de poli krijgt u een formulier mee, het verpleegkundig rapport. Wij vragen u dit formulier thuis in te vullen en op de dag van de ingreep af te geven aan de verpleegkundige.
 • Neemt u een bad of douche voordat u naar het ziekenhuis komt. Gebruik geen nagellak of make-up en laat sieraden en piercings thuis.
 • Op de dag van opname mag u normaal ontbijten. Als uw behandelend arts u medicijnen voor ’s ochtends heeft voorgeschreven, kunt u deze gewoon innemen.
 • Na de ingreep mag u meestal niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom voordat u wordt opgenomen dat iemand u met de auto komt ophalen.

De dag van opname

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • De medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking en een Actueel Medicatie Overzicht (dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek als u (nog) geen toestemming heeft gegeven voor het delen van uw medicatiegegevens).
 • Dieetvoorschriften als u die heeft.
 • Ter ontspanning bijvoorbeeld een boek of tijdschrift.
 • Telefoonnummer van uw contactpersoon.

Waardevolle bezittingen en aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar mensen in- en uitlopen. Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de kast op uw kamer. Deze kast kunt u afsluiten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Hieronder vallen ook trouwringen, kleding, telefoon, brillen en eventuele prothesen. Laat waardevolle spullen daarom zo veel mogelijk thuis of berg deze goed op als u toch besluit om deze mee te nemen naar het ziekenhuis. Bij een spoedopname kunt u uw waardevolle bezittingen het best aan familie of kennissen meegeven.

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van verpleegafdeling. Degene die u naar het ziekenhuis heeft gebracht, kan met u meegaan.

Begeleider

Als u dit prettig vindt, mag degene die u naar het ziekenhuis heeft gebracht bij u blijven tot u naar de operatieafdeling wordt gebracht. Uw begeleider mag daarna in het ziekenhuis op u wachten of hij/zij kan naar huis gaan en komt u dan enkele uren later weer ophalen.

Opnamegesprek

Op de afdeling neemt u plaats in de wachtkamer. Een verpleegkundige haalt u hier op, maakt u wegwijs op de afdeling en brengt u naar uw kamer. De verpleegkundige bespreekt met u de gang van zaken op de afdeling en neemt het ingevulde verpleegkundig rapport in ontvangst. Ook controleert zij of u de eventuele afspraken met de specialist bent nagekomen. Daarna bereidt de verpleegkundige u voor op de ingreep. De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. U wordt met een trolley hier naar toe gebracht.

Patiëntgerichte zorg

Maasziekenhuis Pantein streeft naar patiëntgerichte zorg. Dit betekent dat iedere patiënt op de meeste afdelingen per dienst een verpleegkundige krijgt toegewezen. Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en is tevens aanspreekpunt voor u en uw directe familieleden.

Patiëntveiligheid

Direct na uw opname heeft u een polsbandje gekregen en is er een kaartje aan de achterkant van uw bed bevestigd. Hierop staan uw naam en geboortedatum. Het polsbandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent, zodat er geen vergissingen kunnen ontstaan. Gedurende uw opname mag u het polsbandje niet verwijderen. Dit mag pas na ontslag uit het ziekenhuis.

In het kader van de patiëntveiligheid worden regelmatig de patiëntengegevens gecheckt. Dit betekent dat er tijdens uw opname geregeld naar uw naam en geboortedatum wordt gevraagd, bijvoorbeeld tijdens het uitreiken van de medicijnen.

In verband met de gladde vloeren in het ziekenhuis en het risico om te vallen, is het verplicht om altijd op schoeisel te lopen. Lopen op blote voeten of op sokken is in het ziekenhuis niet toegestaan.

Na de ingreep

Na de ingreep gaat u terug naar de afdeling. De verpleegkundige voert controles uit. Gaat alles naar wens, dan mag u zich aankleden en krijgt u wat te drinken en te eten. Bij geen bijzonderheden mag u weer naar huis.

Weer thuis

Algemene adviezen voor thuis

 • Doe het rustig aan de eerste dagen na de ingreep.
 • Bij pijn mag u paracetamol 500mg nemen, maximaal 6 per dag.

Mochten er na de ingreep nog specifieke adviezen zijn die voor u van toepassing zijn, dan krijgt u deze adviezen van uw arts of de verpleegkundige voordat u naar huis gaat. U krijgt (indien van toepassing) ook een controle afspraak mee.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met de polikliniek waar u behandeld wordt:

 • Bij een nabloeding.
 • Bij koorts.
 • Bij heftige pijn.

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent, via de receptie op telefoonnummer 0485-84 50 00. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Goed om te weten

Maasmedia

Patiënten kunnen gebruik maken van het multimediasysteem Maasmedia. Het Maasziekenhuis stelt hiervoor een tablet beschikbaar. De tablet kunt u gebruiken om eten en drinken te bestellen, om televisie te kijken, radio te luisteren en om gebruik te maken van internet. Op Maasmedia vindt u ook informatie over het ziekenhuis en informatiefolders en video's. Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunt u gratis gebruik maken van Maasmedia.

Parkeren

Op het parkeerterrein van het Maasziekenhuis geldt betaald parkeren.

Verlaat u binnen 20 minuten het parkeerterrein? Dan kunt u vrij uitrijden.

U kunt ook kiezen voor een dagkaart of een weekkaart. Hiermee kunt u meerdere keren per dag in- en uitrijden.

Roken

Maasziekenhuis Pantein is een rookvrij ziekenhuis. Roken mag alleen buiten op de daarvoor aangewezen rookplek.

Rechten en plichten

Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Hier kunt u meer over lezen in de folder Rechten en plichten van patiënten.

Mijn Pantein: inzage in uw dossier

Als patiënt van het Maasziekenhuis Pantein heeft u toegang tot MijnPantein. U kunt hier onder andere informatie uit uw medisch dossier, uitslagen, een medicatieoverzicht en brieven van uw specialist aan uw huisarts vinden. MijnPantein biedt een veilige omgeving waarin u 24 uur per dag toegang heeft tot uw gegevens. Meer informatie over MijnPantein 

Financiële gevolgen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een eigen risico.

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met een ziekenhuis waar u zich toch wilt laten behandelen, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Wilt u weten of uw behandeling wordt vergoed? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u ook vertellen wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Meer informatie over de kosten van ziekenhuiszorg

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de specialist of de verpleegkundige. De verpleegafdeling B2 is te bereiken via het telefoonnummer 0485-84 55 20.