Maasziekenhuis Pantein Buiten
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Ouderen in veilige handen
Patiëntenfolder

Ouderen in veilige handen

Ongeveer 1 op de 20 thuiswonende ouderen krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling. Er is dan sprake van een onveilige situatie voor de oudere. Het kan gaan om verschillende vormen van huiselijk geweld, zoals verwaarlozing, financieel misbruik, lichamelijke en psychische mishandeling. De overheid heeft een meldcode ontwikkeld die professionals helpt bij het herkennen en reageren op signalen van huiselijk geweld. In deze folder leest u hoe we bij Maasziekenhuis Pantein met de meldcode werken.

Screening op ouderenmishandeling

Het herkennen van ouderenmishandeling en onveilige situaties is belangrijk, omdat ouderen zelf het niet vaak bespreekbaar maken als er sprake is van mishandeling. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van schaamte, angst, het geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van hun omgeving of omdat ze niet weten waar ze voor hulp terecht kunnen.

Door ouderen te screenen, wordt overbelasting en mishandeling eerder (h)erkend en kan er iets aan gedaan worden. Door te screenen op onveilige situaties kan het Maasziekenhuis de oudere patiënt helpen en in sommige gevallen ook de verzorgers. Want niet alle ouderenmishandeling gebeurt met opzet. Sommige mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld de zorg niet goed aan, waardoor (ongewild) verwaarlozing kan optreden. Dit wordt ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd.

Werkwijze: signaleringsvraag

Alle patiënten van 65 jaar en ouder die een afspraak hebben bij de polikliniek Klinische geriatrie of de Spoedeisende Hulp bezoeken, worden gescreend op ouderenmishandeling. Door gebruik te maken van een signaleringsformulier hopen wij een probleemsituatie vroegtijdig te herkennen.

  • De zorgverlener (arts/verpleegkundige) vult een signaleringsformulier in op basis van wat ze bij de patiënt en de betrokken begeleider(s) zien en horen.
  • Als er op basis van het ingevulde signaleringsformulier een vermoeden is van ouderenmishandeling, dan volgt de zorgverlener het 5-stappenplan volgens de meldcode van de overheid.
  • Alle informatie die hieruit voortkomt, wordt anoniem besproken in de werkgroep ouderenmishandeling en wordt vertrouwelijk behandeld.

Er is een vermoeden van onveiligheid, wat nu?

Als er een vermoeden is van een onveilige situatie voor de oudere patiënt, dan bespreekt de zorgverlener dit met de patiënt, zijn partner, familie, verzorger of netwerk. Als het mogelijk is, gebeurt dit direct op het moment dat de zorgverlener de onveilige situatie vaststelt.

Samen met de patiënt en de naasten wordt gezocht naar een oplossing voor de problemen. Soms is het nodig om te overleggen met betrokken hulpverleners, zoals de huisarts. Als dat in uw situatie wenselijk is, dan bespreekt de zorgverlener dat met u. Als u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van uw gegevens met derden, dan kunt u dit aangeven bij de zorgverlener.

Veilig Thuis

In bepaalde situaties kan de zorgverlener contact opnemen met Veilig Thuis voor anoniem advies of het maken van een melding. Bijvoorbeeld bij vermoedens van acute of aanhoudende onveiligheid. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft advies of doet verder onderzoek, als dat nodig is, met als doel de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Veilig Thuis kijkt samen met de patiënt en zijn mantelzorgers hoe zij het beste geholpen kunnen worden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige en/of behandelend arts.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: