Gebouw Maasziekenhuis Pantein
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Bezoek aan de neuropsycholoog
Patiëntenfolder

Bezoek aan de neuropsycholoog

Uw behandelend arts heeft u voor een onderzoek en/of behandeling verwezen naar de neuropsycholoog van het Maasziekenhuis. In deze folder leest u meer over neuropsychologie en wat de neuropsycholoog voor u kan betekenen.

Neuropsychologie

Een neuropsycholoog voert neuropsychologisch onderzoek uit om te kijken of uw klachten te maken hebben met een beschadiging of storing in de hersenen. Ook kan de neuropsycholoog bekijken welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor uw dagelijks leven.

Hersenbeschadigingen kunnen ontstaan als gevolg van een ongeluk, ziekte (infectie, tumor, dementie, bloeding) of een aangeboren afwijking. Hierdoor kunnen stoornissen in het functioneren optreden, zoals vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, achteruitgang van intellectuele vermogens, slechte school- of werkprestaties, taal- of spraak-moeilijkheden en verandering in gedrag of persoonlijkheid. De ontwikkeling van een kind kan als gevolg van een hersenbeschadiging achterblijven.

De neuropsycholoog geeft informatie en advies over de aard van eventueel gestoorde functies en hoe u daar het beste mee kunt omgaan. Soms is het al voldoende dat u weet waardoor de klachten worden veroorzaakt. In andere gevallen moeten de klachten ook behandeld worden en adviseert de neuropsycholoog op welke manier behandeling het beste kan plaatsvinden.
Bij kinderen wordt vaak de vraag gesteld of leer- en gedragsproblemen in verband staan met een hersenbeschadiging of met een achterblijvende ontwikkeling van de hersenfuncties. Is dit het geval, dan wordt gezocht naar de meest geschikte aanpak en vorm van onderwijs voor dat kind.

Neuropsychologisch onderzoek

Door middel van een gesprek en het afnemen van een serie tests wordt getracht de aard van de problemen in kaart te brengen. Een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het afnemen van tests die de intelligentie, het geheugen, het concentratievermogen, het werktempo, de waarneming, taal en spraak en het ruimtelijk inzicht onderzoeken. Soms wordt u ook gevraagd lijsten in te vullen met vragen over uw klachten of persoonlijkheid. Het neuropsychologische onderzoek wordt meestal uitgevoerd door psychologisch medewerkers en/of psychologen in opleiding.

Een neuropsychologisch onderzoek kan uit een of twee sessies bestaan en kan twee tot vier uur duren. Daarna moeten de testresultaten worden uitgewerkt, zodat u op een later tijdstip de uitslag krijgt. De neuropsycholoog bespreekt de resultaten met u. In dit gesprek krijgt u adviezen over mogelijke behandeling van de klachten. Wij raden u aan om bij de intake en het nagesprek uw partner of een familielid mee te nemen.

Verwijzing

De neuropsycholoog in het ziekenhuis beperkt zich meestal tot kortdurende behandeling. Als langdurige behandeling nodig is, overlegt de neuropsycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Inzagerecht

U heeft recht op inzage en/of een kopie van de rapportage van het onderzoek of de behandeling. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de neuropsycholoog om het dossier met u door te nemen. Meer informatie over het recht op inzage kunt u lezen in de folder ‘Rechten en plichten van patiënten’.

Vertrouwelijke informatie

De neuropsycholoog en de psychologisch assistent hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt – als dat van belang is voor uw behandeling – gerapporteerd aan andere zorgverleners binnen het ziekenhuis die bij de behandeling betrokken zijn, bijvoorbeeld uw specialist of het behandelteam.

Verstrekking van informatie aan instanties buiten het ziekenhuis, waaronder uw huisarts, gebeurt alleen na uw schriftelijke toestemming.

Kwaliteitsbewaking

De afdeling Medische psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreekt de psycholoog dat graag met u.

De neuropsycholoog houdt zich aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bij deze instantie kunt u terecht met vragen. Het adres is: Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de afdeling Medische psychologie om een nieuwe afspraak te maken. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 0485 – 84 55 00.

 

Januari 2023 - Versie 2
PSY001

Specialismen