Maasziekenhuis Pantein Gebouw op afstand
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Zorg na uw ziekenhuisopname
Patiëntenfolder

Zorg na uw ziekenhuisopname

U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de transferverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft.

Deze folder bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over het aanvragen van zorg of hulp. Wat kan de transferverpleegkundige hierin voor u betekenen? Welke zaken kunt u (of uw naasten) zelf regelen? Kunt u een beroep doen op uw naasten voor hulp bij de verzorging?

In deel 2 worden de verschillende vormen van zorg na een ziekenhuisopname beschreven. Niet alle informatie zal in uw situatie van toepassing zijn. De transferverpleegkundige kruist in deze folder aan welke informatie voor u belangrijk is om te lezen.

Deel 1. Het aanvragen van zorg of hulp

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in het regelen van zorg na ontslag uit het ziekenhuis. De transferverpleegkundige heeft nauw contact met onder andere thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices. Daarnaast heeft de transferverpleegkundige contact met diverse instanties, zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zorgverzekeraars en leveranciers van hulpmiddelen.

De transferverpleegkundige komt bij u op de afdeling en bespreekt met u en/of uw naasten welke zorg u nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis. Ook bespreekt de transferverpleegkundige uw woon- en gezinssituatie. In dit gesprek komt onder andere de vraag aan bod of er mensen in uw omgeving zijn die een aandeel kunnen leveren in de zorg.

De transferverpleegkundige brengt samen met u in kaart welke zorg of hulp u na ontslag uit het ziekenhuis nodig heeft. Er zijn een aantal voorzieningen waar u gebruik van kunt maken, maar als het mogelijk is, zult u ook een beroep moeten doen op uw familieleden, naasten of huisgenoten.

Gebruikelijke zorg: zorgen voor elkaar

De huidige wet en regelgeving met betrekking tot wonen, zorg en welzijn gaat er van uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit heet gebruikelijke zorg. Als u kortdurend (minder dan drie maanden) zorg nodig heeft, wordt verwacht dat uw huisgenoot/partner u helpt bij de dagelijkse verzorging zoals eten, wassen en aankleden. Als u geen gezonde huisgenoot/partner heeft die u kan helpen, kunt u hiervoor zorg aanvragen.

Mantelzorg: meer dan gebruikelijke zorg

Er is sprake van mantelzorg als iemand na drie maanden nog steeds voor de partner zorgt of als iemand zorg krijgt van andere huisgenoten, familie, vrienden of buren. Mantelzorg geven is niet verplicht. Zolang een mantelzorger vrijwillig hulp wil blijven geven, is er geen noodzaak voor professionele zorg. Als de mantelzorg (tijdelijk) wegvalt, kunt u hiervoor zorg aanvragen. Voor meer informatie over mantelzorg kunt u ook terecht bij Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg: www.mezzo.nl of telefoonnummer 030-760 60 55.

Deel 2. Zorg na een ziekenhuisopname

In dit deel worden de verschillende vormen van zorg na een ziekenhuisopname beschreven. Niet alle informatie zal in uw situatie van toepassing zijn. De transferverpleegkundige kruist in deze folder aan welke informatie voor u belangrijk is om te lezen.

De volgende zorg kan worden aangevraagd of geadviseerd:

  • Thuiszorg: persoonlijke verzorging en verpleging
  • Geriatrische Revalidatie Zorg
  • (Tijdelijk) verblijf in een woonzorgcentrum
  • Terminale zorg / Hospice
  • Individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp
  • Hulpmiddelen
  • Overige voorzieningen

Thuiszorg: persoonlijke verzorging en verpleging

 

Heeft u na uw opname thuiszorg nodig? Dan komt de transferverpleegkundige uw behoefte aan zorg met u doornemen en zo mogelijk regelen. De transferverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Zij regelt de aanmelding voor thuiszorg bij de organisatie van uw voorkeur. Voordat u naar huis gaat, vertelt de transferverpleegkundige u wanneer de medewerker van de thuiszorg bij u thuis komt. Er is een mogelijkheid dat de thuiszorgorganisatie van voorkeur geen ruimte heeft om de zorg te bieden. De transferverpleegkundige zal met u dan andere mogelijkheden bespreken zodat het ontslag uit het ziekenhuis toch kan plaatsvinden.

Kosten en vergoedingen

Persoonlijke verzorging of verpleging valt binnen uw ziektekostenverzekering. Deze kosten worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Verblijf in een woonzorgcentrum

Soms is het noodzakelijk dat u na uw ziekenhuisopname (tijdelijk) wordt opgenomen in een woonzorgcentrum. De transferverpleegkundige bespreekt dan met u en/of uw familie of u hiervoor in aanmerking komt en wat de mogelijkheden zijn.

U kunt uw voorkeur voor een huis aangeven. Is er in het huis van eerste of tweede voorkeur geen plaats beschikbaar, dan gaat u tijdelijk naar een woonzorgcentrum waar wel plaats is. Als het gaat om een definitieve opname, dan mag u op de wachtlijst van het huis van uw eerste voorkeur blijven staan.

De overgang naar een woonzorgcentrum kan erg snel gaan.

Kosten en vergoedingen

Wanneer u naar een woonzorgcentrum gaat, betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is de eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw (belastbaar) inkomen en uw eigen vermogen. Daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de belastingdienst. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u kijken op www.hetcak.nl of bellen met:
WMO: 0800-1925
WLZ: 0800-0087

Wachten op plek in een woonzorgcentrum

Soms komt het voor dat uw behandeling in het ziekenhuis afgerond is, maar dat u nog niet terecht kunt in het woonzorgcentrum. U verblijft dan langer in het ziekenhuis dan voor uw behandeling nodig is. Voor het verblijf in een woonzorgcentrum betaalt u een eigen bijdrage (zie hierboven bij Kosten en vergoedingen). Deze eigen bijdrage gaat in op het moment dat uw aanvraag voor een verblijf in een woonzorgcentrum wordt goedgekeurd. Het kan dus voorkomen dat u al een eigen bijdrage moet betalen op het moment dat u nog in het ziekenhuis verblijft.

Geriatrische revalidatie en tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum

Geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in een woonzorgcentrum voor kwetsbare patiënten na een ziekenhuisopname. Het verblijf is gericht op verder herstel en altijd tijdelijk.

De aanmelding wordt door de transferverpleegkundige geregeld. Vanwege geringe beschikbaarheid is het in geval van geriatrische revalidatie zelfs mogelijk dat u geplaatst wordt in een woonzorgcentrum buiten uw regio of provincie.

Kosten en vergoedingen

Geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf (ELV) valt binnen uw ziektekostenverzekering. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, nadat u uw eigen risico heeft betaald.

Terminale zorg / Hospice

Als u uw laatste levensfase wilt doorbrengen met extra zorg in de thuissituatie, in een hospice of op een afdeling voor palliatieve zorg in een verpleeghuis, kan de transferverpleegkundige deze terminale zorg voor u regelen. Een hospice is meestal een particulier huis waar terminale zorg wordt verleend.

Kosten en vergoedingen

Terminale zorg en zorg in een hospice valt binnen uw ziektekostenverzekering. Deze kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Daarnaast betaalt u meestal in een hospice een vast bedrag per dag. De hoogte van dit bedrag kan per hospice verschillen. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar of deze kosten vergoed worden.

Individuele begeleiding / Huishoudelijke hulp / Dagbesteding

 

Individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke zorg vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) binnen uw gemeente. U (of uw familie) kunt zelf deze zorg aanvragen bij de gemeente.

Kosten en vergoedingen

Wanneer u gebruik maakt van individuele begeleiding, huishoudelijke hulp of dagbesteding, betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is de eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw (belastbaar) inkomen en uw eigen vermogen.

In 2023 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- verlagen.

Hulpmiddelen

Soms heeft u tijdelijk hulpmiddelen of verpleegartikelen nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel, een hoog-laagbed of een bedleestafel. U kunt hulpmiddelen lenen, huren of kopen bij een thuiszorgwinkel of regionale uitleen. De transferverpleegkundige kan u hierbij helpen of u kunt zelf online of bij de thuiszorgwinkel bij u in de buurt kijken.

Kosten en vergoedingen

Of u in aanmerking komt voor vergoeding van deze kosten is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering. In de polisvoorwaarden kunt u lezen of de kosten worden vergoed en wanneer u een eigen bijdrage moet betalen. Sommige hulpmiddelen zijn alleen te huur of te koop.

Overige voorzieningen

Maaltijdvoorzieningen

Mocht u (tijdelijk) niet in staat zijn om te koken dan kunt u tegen betaling gebruik maken van een maaltijdvoorziening bij u in de buurt. De transferverpleegkundige kan u hierover informeren.

Personenalarmering

Personenalarmering is een drukknop aan een koord die u om uw hals of pols draagt. In geval van nood kunt u door een druk op de knop iemand alarmeren. Aan personenalarmering zijn over het algemeen maandelijks kosten verbonden. De transferverpleegkundige kan u hierover informeren.

Vervoer

U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw vervoer van en naar het ziekenhuis ook wanneer het taxivervoer betreft. Mocht het zo zijn dat u in aanmerking komt voor speciaal vervoer dan kunt u dit bespre-ken met de verpleegkundige van de afdeling waar u verblijft.

Ontslag uit het ziekenhuis

Als de transferverpleegkundige bij u is geweest om de nazorg te inventariseren, kan het voorkomen dat u dezelfde of de volgende dag al het ziekenhuis kunt verlaten (we noemen dat ook wel met ontslag gaan). Ook als er sprake is van een overgang naar een woonzorgcentrum of revalidatieafdeling, kan dit al dezelfde of de volgende dag plaatsvinden. Houdt u daar rekening mee, bijvoorbeeld door uw omgeving daarover tijdig te informeren.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat uw verblijf naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dat het beste eerst met de betrokken zorgverleners zelf bespreken. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenbemiddelaar van het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op onze website of in de folder Klacht of compliment, www.pantein.nl/klacht-of-compliment.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige. De transferverpleegkundige is bereikbaar op werkdagen via de verpleegkundige van uw afdeling. U kunt ook rechtstreeks bellen naar telefoonnummer 0485-84 61 90 of 0485-84 61 80 of via het algemene telefoonnummer van het Maasziekenhuis: 0485-84 50 00.


Uw naam: ……………………………………………………………………………

U heeft gesproken met:
0 Ine de Wijs
0 Wiep Broes
0 Karin van de Venne
0 Ellen van Kraaij
0 Paulien Lenkens
0 Mirjam Westerhoff

Telefoonnummer transferverpleegkundige: 0485-84 61 90 / 84 61 80

Datum: ………………………………………………………………………………
Gemaakte afspraken:
…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................