Maasziekenhuis Pantein atrium
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Bezoek aan de psycholoog volwassenenzorg
Patiëntenfolder

Bezoek aan de psycholoog volwassenenzorg

Uw behandelend arts heeft u voor een onderzoek en/of behandeling verwezen naar de psycholoog volwassenenzorg. In deze folder leest u meer over de psycholoog volwassenenzorg en wat hij of zij voor u kan betekenen.

De psycholoog volwassenenzorg

De psycholoog volwassenenzorg is een deskundige op het gebied van gedrag en emoties en doet dus onderzoek naar klachten op emotioneel gebied. Meestal wordt u verwezen naar een psycholoog volwassenenzorg om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen lichamelijke en psychische klachten.

De afdeling Medische psychologie in het Maasziekenhuis doet onderzoek en biedt hulp aan patiënten van alle leeftijden. Een deel van het psychologisch onderzoek kan uitgevoerd worden door psychologisch assistenten en/of psychologen in opleiding.

Klachten

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting zijn voor de patiënt en de mensen in zijn directe omgeving. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen, problemen in de relatie, op het werk of op school. Lichamelijke klachten kunnen ook ontstaan als gevolg van deze problemen. Bij kinderen kunnen klachten en/of ziekte de normale ontwikkeling verstoren.

Soms is het al voldoende dat u weet waardoor de klachten worden veroorzaakt. In andere gevallen moeten de klachten ook behandeld worden.

Psychologisch onderzoek

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u de klachten. Uw partner kan hierbij aanwezig zijn. Aan de hand van dit gesprek kan hij een onderzoek voorstellen. Dit onderzoek is een hulpmiddel om factoren die kunnen samenhangen met uw klachten te achterhalen. Tijdens het onderzoek kunnen verschillende psychologische testen en vragenlijsten afgenomen worden. Bijvoorbeeld om vaardigheden, persoonlijkheid, intelligentie of concentratie te onderzoeken.

Na afronding van het onderzoek bespreekt de psycholoog de resultaten met u. In dit gesprek krijgt u adviezen over mogelijke behandeling van de klachten. Als u dat prettig vindt, kunt u uw partner of een familielid vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Psychologische behandeling

Als uw klachten samenhangen met medische problematiek, dan is behandeling op de afdeling Medische psychologie mogelijk. De psycholoog volwassenenzorg informeert uw medisch specialist hierover. De behandeling in het ziekenhuis is in het algemeen kortdurend en gericht op bestrijding van en/of het leren omgaan met de klachten.

Psychologische ondersteuning

Patiënten met een lichamelijke aandoening of ziekte leren omgaan met de gevolgen van ziekte of aangrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld een hartaanval). De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht.

Training

Deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van sociale vaardigheden, ontspanningsoefeningen en methoden ter verbetering van de zelfcontrole.

Psychotherapie

Dit is een meer intensieve vorm van behandeling gericht op vergroting van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.

Verwijzing

De psycholoog volwassenenzorg in het ziekenhuis beperkt zich meestal tot een kortdurende behandeling. Als een langdurige behandeling nodig is, overlegt de psycholoog volwassenenzorg met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. In de meeste gevallen zal worden verwezen naar de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).

Inzagerecht

U heeft recht op inzage en/of een kopie van de rapportage van onderzoek of behandeling. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de psycholoog volwassenenzorg om het dossier door te nemen. Meer informatie over het recht op inzage kunt u lezen in de folder ‘Rechten en plichten van patiënten’.

Vertrouwelijke informatie

De psycholoog volwassenenzorg en de psychologisch assistent hebben beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt – als dat van belang is voor uw behandeling – gerapporteerd aan andere zorgverleners binnen het ziekenhuis die bij de behandeling betrokken zijn, bijvoorbeeld de specialist of uw behandelteam.

Het verstrekken van informatie aan instanties buiten het ziekenhuis, waaronder uw huisarts, gebeurt alleen na uw schriftelijke toestemming.

Kwaliteitsbewaking

De afdeling Medische psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreekt de psycholoog dat graag met u.

De psycholoog volwassenenzorg is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Ook houdt de psycholoog volwassenenzorg zich aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bij deze instantie kunt u terecht met vragen. Het adres is: Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de afdeling Medische Psychologie om een nieuwe afspraak te maken. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 0485–84 55 00.

 

Juni 2021 – versie 3
PSY002

Specialismen