1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Missie en Visie laboratorium Maasziekenhuis Pantein

Missie en Visie laboratorium Maasziekenhuis Pantein

Het laboratorium van Maasziekenhuis Pantein biedt diagnostische ondersteuning aan huisartsen, verloskundigen, specialisten (ook van andere ziekenhuizen), kliniek ViaSana, INR Trombosedienst, Pantein V&V, Dichterbij en aan artsen in instellingen in de geestelijke gezondheidszorg.

 

Het laboratorium heeft als missie: 'het produceren van kwalitatief juiste laboratoriumuitslagen ten behoeve van aanvragers om zo snel en effectief mogelijk ondersteuning te geven bij het stellen van de diagnose of het controleren van de ingestelde therapie'.

Het laboratorium adviseert aanvragers en levert ondersteuning bij de interpretatie van laboratoriumuitslagen. Tevens streeft het laboratorium ernaar om een hoge kwaliteit van dienstverlening te realiseren.

Kwaliteit

De Raad van Accreditatie (RvA) heeft per 26 januari 2017 accreditatie verleend aan het laboratorium conform de eisen zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO 15189:2012 en ISO 22870 (Point-of-Care Testing). Deze internationale norm specificeert eisen die gelden voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. Hiermee is onze CCKL accreditatie per 26-01-2017 komen te vervallen. Het laboratorium heeft aangetoond te voldoen aan zowel de eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om consistent technische geldige resultaten te kunnen leveren. Analyses welke onder de scope (M113) vallen van het laboratorium zijn te vinden op de website van de Raad van Accreditatie (www.rva.nl).  

Externe kwaliteitsbewaking

Het laboratorium neemt deel aan ongeveer 26 rondzendingen op de verschillende analysegebieden. De rondzendingen zijn bedoeld om de eigen analysemethoden te vergelijken met die van andere laboratoria. Tevens kunnen de uitslagen vergeleken worden met referentiewaarden of doelwaarden. Door deelname aan de rondzendingen wordt de kwaliteit van uitslagen grotendeels gewaarborgd.

Klachtenregistratie

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van het laboratorium is de klachtenregistratie (incident meldingen): door middel van incident/klachtenregistratie worden interne en externe incident/klachten meldingen geregistreerd, om zo inzicht te krijgen waar processen verbeterd kunnen worden. Een incident/klacht kan gemeld worden bij de klinisch chemici of vakspecialist.

Een klacht of compliment indienen is ook mogelijk via de website van Pantein.

Meldingen omtrent het laboratorium komen bij de klachtenfunctionaris van het Maasziekenhuis terecht en worden naar de betreffende afdeling doorgestuurd ter behandeling/afhandeling. Indiener van de melding zal geïnformeerd worden omtrent afhandeling melding.