Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Werkgroep Kinderzorg: voor veiligheid en welzijn van uw kind
Patiëntenfolder

Werkgroep Kinderzorg: voor veiligheid en welzijn van uw kind

U heeft zich met uw kind gemeld in het Maasziekenhuis voor een onderzoek of behandeling van uw kind. Binnen het ziekenhuis is het een regel dat we bij alle kinderen nagaan of het welbevinden en de veiligheid van het kind in orde is. Hoe deze werkwijze verloopt en wat dit voor u betekent, leest u in deze folder.

In Nederland hebben naar schatting 100.000 kinderen te maken met een vorm van kindermishandeling. Aan het letsel waarmee een kind bij het ziekenhuis komt, kunnen we niet altijd direct zien hoe het is ontstaan. Soms is iets niet wat het lijkt, daarom vragen we altijd goed door naar wat er gebeurd is. We willen het kind en zijn/haar gezin optimale zorg bieden en proberen in te schatten of daarvoor extra hulp of begeleiding nodig is.

Screeningsformulier bij acute zorg

Bij ieder kind dat zich meldt voor acute zorg in het Maasziekenhuis vullen de arts en de verpleegkundige een screeningsformulier in. Het invullen van dit formulier helpt de arts of verpleegkundige de goede hulp te regelen voor het kind en zijn/haar gezin.

Op het screeningsformulier wordt onder andere ingevuld:

  • de klachten;
  • de ontstaanswijze;
  • waar heeft het kind pijn;
  • wie waren erbij waren toen de klachten zijn ontstaan;
  • heeft het kind het ziekenhuis al vaker bezocht.

Doorgaans is het invullen van het screeningsformulier een formaliteit. Het formulier maakt deel uit van het medisch dossier van uw kind.

TopTeen onderzoek bij acute zorg

Bij het lichamelijk onderzoek wordt uw kind ‘van top tot teen’ bekeken op mogelijk letsel. Dit gebeurt dus óók als de verwonding voor het oog klein en duidelijk zichtbaar is. Dit onderzoek vindt altijd plaats in aanwezigheid van u als ouder/verzorger, of een andere begeleider. Als dat nodig is worden er röntgenfoto’s gemaakt.

Tijdens het gesprek met uw kind, en tijdens het onderzoek en/of behandeling let de arts speciaal op probleemsignalen, bijvoorbeeld in het gezin, de school of de woon- en leefomgeving. Indien er een vermoeden is dat er problemen zijn, dan maakt de arts of de verpleegkundige daar melding van in het medisch dossier van uw kind. Als er geen vermoeden is van problemen, dan vult de arts dit ook in op het screeningsformulier.

Zorgen over het kind

Als de arts probleemsignalen ziet bij uw kind, dan bespreekt de arts dit met u. De arts kijkt dan samen met u of er hulp nodig is voor het welbevinden van uw kind en wat die hulp zou kunnen zijn.
Als uw kind een langdurige behandeling heeft bij een arts of andere zorgverlener, kan het voorkomen dat de arts pas na verloop van tijd signalen ziet van problemen in het gezin, de school of de woon- en leefomgeving van het kind. Ook dan zal de arts hiervan een notitie maken in het medisch dossier van uw kind en dit met u bespreken.

Soms bespreekt de arts zijn/haar vermoeden niet meteen met u. Bijvoorbeeld omdat hij/zij eerst met de werkgroep Kinderzorg of een collega-zorgverlener wil overleggen. Dit gebeurt altijd anoniem. De andere zorgverlener weet niet om welk kind het gaat.

De werkgroep Kinderzorg

De werkgroep Kinderzorg helpt zorgverleners van het Maasziekenhuis als zij een vermoeden hebben van probleemsignalen. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van meerdere disciplines van het Maasziekenhuis en een medewerker van Veilig Thuis. De werkgroep vergadert acht maal per jaar. Alle kinderen waarbij een vermoeden is van problemen in het gezin, de school of de woon- en leefomgeving van het kind, worden tijdens deze vergaderingen anoniem besproken.
De zorgverleners van het ziekenhuis zijn wettelijk verplicht om de stappen van de Meldcode te volgen als zij een vermoeden hebben van probleemsignalen. Stap 2 van de Meldcode bestaat uit het anoniem bespreken met een andere hulpverlener of met Veilig Thuis. Dit gebeurt in de werkgroep Kinderzorg.

Zorgmelding bij Veilig Thuis

Het kan voorkomen dat de werkgroep Kinderzorg na het anonieme overleg besluit dat de zorgen over een kind dermate ernstig zijn, dat nader onderzocht moet worden hoe het kind en gezin geholpen kan worden. Dergelijk onderzoek en hulp kan niet georganiseerd worden vanuit het Maasziekenhuis. Er wordt dan een melding gedaan van onze zorgen bij Veilig Thuis. Deze melding is niet anoniem. Indien wij hiertoe besluiten brengen wij in principe de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte.

Vroegtijdige herkenning

Door de werkwijze van de werkgroep Kinderzorg hoopt het Maasziekenhuis probleemsituaties in het gezin, de school of de woon- en leefomgeving van het kind vroegtijdig te herkennen. Hierdoor kunnen kinderen en ouders direct geholpen worden voordat eventuele problemen groter worden.

Geef zelf een signaal af

Zelf hulp zoeken kan als een drempel worden ervaren als u te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Een medisch specialist of andere zorgverlener van het Maasziekenhuis kan u waardevol advies geven en ervoor zorgen dat u de juiste hulp vindt. Ongeacht of u nu slachtoffer bent of pleger.
Deel uw zorgen met ons, zodat we samen de eerste stappen kunnen zetten om het geweld en/of de verwaarlozing te stoppen. Uiteraard wordt uw informatie door ons vertrouwelijk behandeld.

Vragen

Wilt u meer weten over de Meldcode of Veilig Thuis, raadpleeg de volgende website(s):
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 
https://veiligthuis.nl 

Heeft u naar aanleiding van de informatie in deze folder nog vragen, neem dan contact op met de behandelend arts of met de afdeling waar uw kind behandeld wordt.

Het algemene telefoonnummer van Maasziekenhuis Pantein is 0485-84 50 00. De receptie verbindt u door.
U kunt ook een mail sturen naar de aandachtfunctionaris van de werkgroep Kinderzorg: kinderzorg@pantein.nl 

Specialismen