Gebouw Maasziekenhuis Pantein
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Inzage in uw dossier
Patiëntenfolder

Inzage in uw dossier

Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig dossier. Deze folder informeert u hoe u van dit inzagerecht gebruik kunt maken.

Uw dossier

Voor iedere patiënt legt Maasziekenhuis Pantein een dossier aan, waarin het verloop van de behandeling staat beschreven. In dit dossier houdt de behandelend arts de gang van zaken rond een patiënt bij. Hierin staan onder andere de uitslagen van onderzoeken, mogelijke behandelingen en de voorlichting die aan de patiënt gegeven is. Daarnaast bevat uw dossier de brieven aan de huisarts.

Inzagerecht digitaal dossier

U heeft het recht om gegevens over uzelf in te zien. U kunt deze bekijken via www.mijnpantein.nl. Om te kunnen inloggen, heeft u uw DigiD en een (mobiele) telefoon nodig. Nadat u heeft ingelogd met uw DigiD, ontvangt u een SMS met een code. Het is ook mogelijk om via uw vaste telefoontoestel een code te ontvangen. Na het invoeren van deze code kunt u uw dossier bekijken.

MijnPantein

Via MijnPantein kunt u uw afspraken inzien en de volgende informatie uit uw dossier bekijken:

 • Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam/adres/woonplaats, BSN-nummer, geboortedatum)
 • Correspondentie
 • Medicatie
 • Klachten en diagnoses
 • Allergieën
 • Metingen
 • Laboratoriumuitslagen
 • Radiologie uitslagen
 • Verrichtingen
 • Afspraken
 • Behandelbeperkingen
 • Sociale anamnese (geschiedenis)
 • Vaccinatie
 • Medische hulpmiddelen
 • Waarschuwingen

De informatie gaat maximaal tien jaar terug. Voor medicatie geldt een inzagetermijn van een jaar. Voor de laboratoriumuitslagen geldt dat er maximaal vijf jaar kan worden teruggekeken.

Zeven dagen nadat de uitslag van een laboratorium- of röntgenonderzoek bekend is, staat deze in uw dossier.

Aanvraag gegevens op papier

U kunt uw gegevens ook op papier aanvragen. Via het aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen. Dit formulier vindt u op de website op de pagina dossierverzoeken. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Dossieruitgifte via telefoonnummer 0485-84 50 00. Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag krijgt u een bericht dat u de documenten kunt ophalen. Dit kan gedaan worden door de aanvrager of door een gemachtigde. Bij het afhalen is een geldige legitimatie (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) verplicht.

Uw dossier blijft eigendom van het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de dossiers, of originele stukken daaruit, het ziekenhuis niet mogen verlaten.

Verzoek om kopie röntgenfoto's

Als u een kopie van uw röntgenfoto’s wilt opvragen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Radiologie. Achterin deze folder staan de contactgegevens van deze afdeling vermeld.

Van vrijwel alle röntgenopnamen gemaakt ná 1 maart 2005 is het mogelijk een CD met röntgenfoto’s te ontvangen. Van alle opnamen vóór deze datum zijn géén kopieën van de originele röntgenopnamen te krijgen. Wel kunt u over deze foto’s een schriftelijk verslag aanvragen.
Het formulier voor het aanvragen van dit verslag kunt u downloaden van de website van Maasziekenhuis Pantein.

U dient zo precies mogelijk aan te geven van welke foto(‘s) u een CD wenst te ontvangen. U ontvangt de gevraagde CD in principe binnen vier weken na het verzoek. Als een ander in uw plaats een verzoek om een CD indient, dan moet deze persoon een door u ondertekende machtiging meenemen. Bij het afhalen van de CD is het tonen van een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) verplicht.

Recht op aanvulling, wijziging of verwijdering van gegevens

Het dossier kan worden uitgebreid met een door de patiënt afgegeven verklaring over de in het dossier opgenomen stukken. Dit kan gebeuren wanneer in het dossier naar de mening van de patiënt een onvolledig of onjuist beeld van zijn persoon of gezondheidstoestand wordt geschetst. De verklaring bevat een aanvullende of afwijkende zienswijze van de patiënt zelf of van een andere hulpverlener (second opinion). De behandelend arts is verplicht de verklaring in het dossier op te nemen, ook als hij het niet eens is met de inhoud van deze verklaring.

U mag uw arts vragen onjuistheden te laten aanpassen. Onjuistheden zijn feitelijkheden, bijvoorbeeld een foute vermelding van adresgegevens.
U mag uw behandelend arts vragen informatie te verwijderen. Dit verzoek mag de belangen van anderen niet schaden. Als uw arts bepaalde informatie niet wil verwijderen, legt hij uit waarom hij hiervoor kiest.

Verzoek om vernietiging van gegevens

Dossiers worden in Maasziekenhuis Pantein tot 20 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. U kunt echter een verzoek indienen om (delen van) uw dossier eerder te laten vernietigen.

Een verzoek hiertoe kunt u richten aan de afdeling Dossieruitgifte. Het aanvraagformulier/machtigingsformulier kunt u downloaden van de pagina dossierverzoeken of telefonisch aanvragen bij de afdeling Dossieruitgifte, telefoonnummer 0485-84 50 00.

Binnen drie maanden na indiening van uw verzoek vernietigt Maasziekenhuis Pantein uw gegevens. Als er redenen zijn dat uw dossier niet kan of mag worden vernietigd, dan hoort u dit binnen vier weken.

Inzage door anderen

De gegevens in uw dossier mogen alleen door anderen worden ingezien als u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Bij wilsonbekwame patiënten kan de (wettelijke) vertegenwoordiger inzage aanvragen. Een aanvraagformulier/machtigingsformulier is via de pagina dossierverzoeken te downloaden of kan aangevraagd worden via de afdeling Dossieruitgifte, telefoonnummer 0485-84 50 00. De hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen natuurlijk wel in uw dossier kijken.

Inzage na overlijden

Het is mogelijk dat nabestaanden na het overlijden van een familielid met vragen of twijfels achterblijven. Zij kunnen de laatste hulpverlener vragen om inzage in het dossier.

Nabestaanden hebben door de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener in principe geen recht op inzage in het dossier van de overledene. De wet bevat een beperkt aantal uitzonderingen op deze regel. Zij mogen het dossier alleen inzien in de volgende situaties:

 • De patiënt heeft tijdens zijn leven hiervoor schriftelijk toestemming gegeven.
 • Er is sprake van een zwaarwegend belang.

Als u van mening bent dat u hiervoor in aanmerking komt, kunt u dit op het aanvraagformulier/machtigingsformulier aangeven en schriftelijk toelichten. De afdeling Dossieruitgifte overlegt met de behandelend arts over uw verzoek.

Bij twijfel kan geen inzage in of een kopie van het dossier worden gegeven. Het uiteindelijke besluit ontvangt u binnen 1 maand nadat de aanvraag in behandeling is genomen.

In de handreiking ‘Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden’ leest u alles wat u moet weten als patiënt en als nabestaande. Deze handreiking is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en KNMG. 

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Dossieruitgifte:
Telefoonnummer: 0485–84 50 00 (via de receptie)
E-mail: dossieruitgifte@pantein.nl

Maasziekenhuis Pantein
t.a.v. Dossieruitgifte, postvak 370
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

Administratie afdeling Radiologie
Telefoonnummer: 0485–84 52 85

Maasziekenhuis Pantein
t.a.v. Radiologie, postvak 500
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

 

December 2021 - versie 6
OVR014