Leverbiopsie

In overleg met uw behandelend arts zult u een leverbiopsie ondergaan. Een leverbiopsie is een onderzoek waarbij met een speciale naald een klein stukje weefsel uit de lever wordt weggenomen voor onderzoek. In deze folder leest u meer over het onderzoek.