Uw rechten en plichten

Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (AVG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Klachtrecht. U vindt hier een kort overzicht. Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u in de folder ‘Rechten en plichten van patiënten’.


Recht op informatie

Een hulpverlener, d.w.z. iedereen die beroepshalve bij uw behandeling betrokken is, zoals een arts, verpleegkundige of fysiotherapeut, moet u in begrijpelijke taal informatie geven over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de aard van de voorgestelde onderzoeken of behandeling;
  • andere behandelingsmogelijkheden;
  • de gevolgen of eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Toestemmingsvereiste

Een hulpverlener mag u alleen behandelen met uw toestemming. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is het van belang dat u goede informatie over de voorgestelde behandeling ontvangt. Bij ingrijpende beslissingen vraagt de hulpverlener uitdrukkelijk om uw toestemming. In de overige situaties wordt dit niet zo expliciet gevraagd. Als u bijvoorbeeld uw mouw opstroopt omdat de hulpverlener bloed wil gaan prikken, blijkt hieruit uw toestemming voor bloedafname. In acute situaties mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming.

Inzage in uw dossier

Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden, waarin alle gegevens staan die betrekking hebben op uw behandeling. Dit dossier is eigendom van het ziekenhuis, u kunt het niet meenemen. Wel hebt u recht op inzage in dit dossier, met uitzondering van gegevens die niet over uzelf gaan. Als u vindt dat gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de arts vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.


Op verzoek kunt u ook een kopie krijgen van (delen uit) uw dossier. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd. Uw medisch dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het laatste contact met u als patiënt. Meer informatie hoe u uw dossier kunt inzien of hiervan een kopie kunt ontvangen is verkrijgbaar via de verpleegkundige.

Privacy

In het belang van uw behandeling worden door het ziekenhuis allerlei gegevens, waaronder medische en administratieve gegevens, over u vastgelegd. Alleen uw behandelend arts(en) en medewerkers van het ziekenhuis die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens, voor zover nodig om hun beroep uit te kunnen oefenen. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen. Daarnaast hebt u het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren.

Uw behandelend specialist en degenen die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over u zijn vastgelegd en van belang zijn voor uw behandeling. De specialist kan ook uitslagen aan huisartsen ter beschikking stellen. Wij gaan uit van uw toestemming met deze werkwijze. Indien u bovenstaande inzage, uitwisseling of gebruik van uw gegevens voor onderzoek niet wenst, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen bij de behandelend arts.

Recht op vertegenwoordiging

Als een patiënt niet in staat is om te beslissen, omdat hij/zij in coma ligt of dementerend is, zal de hulpverlener een vertegenwoordiger betrekken in de besluitvorming over deze patiënt. U kunt zelf een verklaring opstellen waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger. Staat er niets op schrift, dan komen achtereenvolgens in aanmerking uw partner, een ouder, een kind, een broer of zus.

Plicht tot medeverantwoordelijkheid
U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen die u van hulpverleners krijgt.

Rechten en plichten van de hulpverlener
De belangrijkste plicht van een hulpverlener is het verlenen van goede zorg. Een hulpverlener heeft hierbij het recht zijn eigen beslissingen te nemen. Op grond van zijn deskundigheid en overtuiging kan een hulpverlener weigeren een behandeling uit te voeren, als hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is.

Klachtrecht

De medewerkers van het ziekenhuis doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Toch kan het voorkomen, dat u over sommige onderdelen van uw behandeling of verblijf in het ziekenhuis niet zo tevreden bent. Als u klachten of problemen hebt, dan kunt u deze in eerste instantie bespreken met het hoofd van de afdeling of de arts die u behandelt. Zij zullen zeker bereid zijn met u te overleggen en met u te zoeken naar een oplossing voor het probleem. Verloopt dit overleg niet naar tevredenheid, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar van het ziekenhuis.

Als ook zijn tussenkomst niet tot een oplossing leidt, kan uw klacht schriftelijk worden voorgelegd aan de externe klachtencommissie. Het Maasziekenhuis is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuiswezen. Ook via email kunt u een klacht indienen.

De klachtenbemidddelaar is telefonisch te bereiken via de receptie, telefoonnummer 0485-84 50 00 of per email h.ewalts@pantein.nl (ook via email kunt u een klacht indienen). In de hal bij de hoofdingang staat de klachten-/complimentenbus. Hier kunt u op formulieren aangeven waarover uw klacht gaat. Ook via de bus komt uw klacht terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Klacht of compliment

Wij vinden het belangrijk dat u als klant of bezoeker tevreden bent over onze dienstverlening. Het kan voorkomen dat dit niet het geval is, of dat u juist iemand een compliment wilt geven. Wij stellen het op prijs als u dit laat weten. Uw ervaring geeft ons de kans om de dienstverlening te verbeteren.

 

Via de website van Pantein vindt u alle informatie over hoe u een klacht of compliment kenbaar kunt maken.